Firemní večírek.com

Všeobecné podmínky užívání portálu

Tyto Podmínky se vztahují k veškerým právům a povinnostem vztahujícím se k přístupu a využívání internetového informačního portálu a vyhledávače na webových stránkách www.firemnivecirek.com, jehož účelem je zejména poskytování informací v souvislosti s pořádáním firemních večírků a společenských akcí. Podmínky jsou platné pro všechny stávající i budoucí uživatele. Podmínky pak upravují zejména:

 • Služby poskytované Provozovatelem Objednateli (viz část II. Podmínek). Objednatel může užívat Služby pouze po odsouhlasení Podmínek. Objednatel svým souhlasem prohlašuje, že Podmínky svým souhlasem přijímá v rámci své podnikatelské činnosti a že souhlasí s tím, aby se na jeho vztahy s Provozovatelem neuplatnila ustanovení § 1793 ani § 1796 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění. Svůj souhlas vyjádří Objednatel zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři na Portálu. Služby lze užívat jen v souladu s Podmínkami a v jejich rámci. Písemnou dohodou s Provozovatelem je však možné smluvit pro Objednatele odchylný režim užívání Služeb.
 • Práva a povinnosti Recenzentů (viz část III. Podmínek). Recenzent může vkládat Recenze pouze po odsouhlasení Podmínek. Svůj souhlas vyjádří Recenzent zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři na Portálu. Recenze lze psát jen v souladu s Podmínkami a v jejich rámci.

Objednatelé a Recenzenti berou souhlasem s Podmínkami na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré služby jsou poskytovány tak, jak jsou a tak, jak jsou dostupné, není-li dále uvedeno jinak, a že je používají výhradně na vlastní riziko a nebezpečí. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu Podmínek dle svého uvážení a Objednatelé a Recenzenti se zavazují k ověřování případných změn a trvalému dodržování Podmínek. Dalším využíváním Služeb a Portálu dávají Objednatelé a Recenzenti najevo svůj souhlas s takovou změnou Podmínek.

 

ČÁST I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Definice pojmů
 • „Ceníkem“ se rozumí aktuální ceník za Služby, který je dostupný k nahlédnutí na Portálu.
 • „Hodnocením“ se rozumí hodnocení Prezentací uživateli.
 • „Objednatelem“ se rozumí objednatel Služby.
 • „Obsahem“ se rozumí cokoli, co vloží Objednatel do Prezentace. Obsahem se však nerozumí Hodnocení ani Recenze.
 • „Podmínkami“ se rozumějí tyto všeobecné podmínky užívání.
 • „Portálem“ se rozumí internetový informační portál a vyhledávač na webových stránkách www.firemnivecirek.com.
 • „Prezentací“ se rozumí prezentace Objednatele na Portálu za účelem představení a nabízení služeb Objednatele třetím osobám.
 • „Provozovatelem“ se rozumí provozovatel Portálu, kterým je obchodní společnost The Real Bohemian s.r.o., se sídlem Hronovská 2, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO: 28819853, DIČ: CZ28819853, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 29356, bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 99998666/0600, SWIFT: AGBA CZ PP, IBAN: CZ92 0600 0000 0000 9999 8666.
 • „Recenzentem“ se rozumí každý, kdo umístí Recenzi do Prezentace.
 • „Recenzí“ se rozumí recenze Recenzenta týkající se Prezentace.
 • „Službou“ se rozumí Prezentace nebo Sponzorovaný profil.
 • „Sponzorovaným profilem“ se rozumí doplňková služba k Prezentaci, spočívající v tom, že se bude Prezentace ve vyhledávači na Portálu v příslušné kategorii zobrazovat po stanovenou dobu na předních místech.
 • „Uživatelským účtem“ se rozumí účet Objednatele na Portálu, přístupného ze sekce „Přihlášení/Registrace na Portálu, jenž slouží Objednateli ke správě jeho Prezentací, kalendáře akcí, dále k vedení blogu, psaní Recenzí apod.“

 

ČÁST II.
SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROVOZOVATELEM OBJEDNATELI

Článek 2
Prezentace
 • Zřízení Prezentace. Objednatel si sám zřídí Prezentaci tak, že si založí svůj Uživatelský účet, přičemž do příslušného formuláře vyplní své pravé údaje. Bez založení Uživatelského účtu nelze Prezentaci zřídit.
 • Oznámení o změně údajů. Objednatel se zavazuje vyrozumět Provozovatele o změně svých fakturačních a kontaktních údajů tak, že tyto údaje zašle Provozovateli při jejich změně na e-mailovou adresu info@firemnivecirek.com.
 • Ochrana osobních údajů. Vložením svých údajů na Portál Objednatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem po časově neomezenou dobu. Vlastní souhlas Objednatel vyjádří zaškrtnutím příslušného pole na Portálu. Objednatel je povinen poskytovat Provozovateli údaje správné a pravdivé. Zpracování je nezbytné za účelem poskytnutí Služeb. Bez zpracování není možné Služby poskytnout. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu zpracovávány zejména Objednatelovy identifikační údaje (název, IČO, spisová značka rejstříku, sídlo), případně kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa), údaje o osobách oprávněných za Objednatele jednat (název, IČO a sídlo u osob právnických; jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo dokladu, druh zmocnění u osob fyzických) a dále informace vztahující se k poskytování Služeb (např. identifikace a rozsah Služeb, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je Provozovatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Objednatelem. Provozovatel se zavazuje tyto osobní údaje shromažďovat a zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění a obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR). Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím osobám, není-li uvedeno jinak, s výjimkou dozorových orgánů na poli ochrany osobních údajů, orgánů veřejné moci v případě podezření ze spáchání trestného činu, přestupku, popř. jiného správního deliktu nebo jiné povinné součinnosti. Provozovatel zaručuje technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Objednatel má právo na informace a vysvětlení o zpracování svých osobních údajů a na námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování svých osobních údajů. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Objednatel může Provozovatele vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se Objednatel domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud Provozovatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo Objednatel s vyjádřením Provozovatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v aktuálním znění, Provozovatelem na adresu elektronické pošty Objednatele. Provozovatel může používat cookies, pixel tagy, web beacon, device ID mobilních zařízení, „flash cookies“ a podobné technologie pro sběr a uchovávání informací. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači uživatele Portálu, které umožňují Provozovateli takového uživatele rozpoznat a uchovávat např. jeho preference a nastavení. Cookies mohou přetrvávat a být uchovávány pouze v průběhu jednotlivých relací. Používáním Portálu Objednatel souhlasí s používáním cookies.
 • Podnikání Objednatele. Zřízením Prezentace dává Objednatel najevo, že je reálně existující osobou a podnikatelem. Prezentace jiných Objednatelů než podnikatelů mohou být Provozovatelem z Portálu odstraněny.
 • Prezentace zdarma a placená Prezentace vč. způsobu úhrady a prodloužení placené Prezentace. Prezentaci smí Objednatel zřídit na 3 měsíce zdarma. Po uplynutí 3 měsíců od zřízení Prezentace bude Prezentace na Portálu ponechána pouze v případě, že Objednatel zaplatí Provozovateli částku podle Ceníku bankovním převodem. Provozovatel k tomuto účelu zašle Objednateli elektronicky výzvu k zaplacení spolu s fakturačními údaji. Platba musí obsahovat příslušný variabilní symbol a měla by být připsána na bankovní účet Provozovatele před uplynutím 3 měsíců od zřízení Prezentace. V takovém případě bude Prezentace na Portálu ponechána po dobu jednoho roku, kdy běh této doby počíná dnem následujícím po 3 měsících od zřízení Prezentace, popř. od připsání platby za ponechání Prezentace na účet Provozovatele, pokud se jedná o pozdější datum. Ponechání Prezentace na Portálu lze prodlužovat pokaždé o jeden rok poté, co Objednatel zaplatí částku podle Ceníku bankovním převodem. Provozovatel k tomuto účelu opět zašle Objednateli elektronicky výzvu k zaplacení spolu s fakturačními údaji. Platba musí obsahovat příslušný variabilní symbol a měla by být připsána na bankovní účet Provozovatele před uplynutím jednoho roku od předchozího prodloužení ponechání Prezentace. Běh této prodloužené roční lhůty běží vždy ode dne následujícího po dni vypršení předchozí roční lhůty ponechání Prezentace, nebo ode dne připsání platby za ponechání Prezentace na účet Provozovatele, pokud se jedná o pozdější datum.
 • Opakované zřízení totožné Prezentace zdarma. Zřídit totožnou Prezentaci na 3 měsíce zdarma lze pro stejného Objednatele pouze jednou. Míru totožnosti Prezentace posuzuje Provozovatel. Pokud by Objednatel po uplynutí 3 měsíců od zřízení Prezentace zřídil totožnou Prezentaci znovu, bude jeho Prezentace neprodleně skryta, není-li uvedeno jinak. Provozovatel však zašle Objednateli elektronicky výzvu k zaplacení spolu s fakturačními údaji. Po připsání platby na bankovní účet Provozovatele spolu s příslušným variabilním symbolem Provozovatel Prezentaci Objednatele znovu odkryje. Doba jednoho roku pro ponechání Prezentace v takovém případě počíná běžet ode dne odkrytí Prezentace.
 • Skrytí Prezentace. V případě, že by Objednatel nezaplatil částku podle Ceníku pro ponechání Prezentace na Portálu po uplynutí 3 měsíců od zřízení Prezentace, popř. po uplynutí jednoho roku od doby, kdy byla doba ponechání Prezentace na Portálu prodloužena, je Provozovatel oprávněn Prezentaci skrýt, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel není v takovém případě povinen Objednateli vracet Obsah ze skryté Prezentace.
 • Administrace Prezentace. Objednatel má právo na přístup ke svému Uživatelskému účtu, prostřednictvím něhož může spravovat a měnit Obsah své Prezentace. Pokud Objednatel někomu poskytne přístupové heslo ke svému Uživatelskému účtu, tak bere na vědomí, že tak činí na vlastní riziko a nebezpečí. Veškeré změny a správu Prezentace provádí Objednatel nezávisle na Provozovateli, tím však nejsou dotčena ustanovení vztahující se k náležitostem Obsahu podle Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Uživatelský účet Objednatele smazat v případě porušení Podmínek, dále pokud by všechny Prezentace Objednatele byly skryty nebo pokud by se jednalo o účet neaktivní. Provozovatel v takovém případě není povinen Objednatele na smazání Uživatelského účtu nijak upozorňovat ani vůči němu není povinen k žádné náhradě ani jinému odčinění, což Objednatel bere na vědomí a s čímž bez výhrad souhlasí.
 • Integrita Portálu. Objednatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by ovlivňovala nebo narušovala Portál. Objednatel nesmí přistupovat nebo se pokoušet o přístup k Portálu jiným způsobem než z rozhraní, které je poskytováno Provozovatelem. Objednatel nesmí odstranit nebo upravovat jakýkoliv materiál nebo informace zveřejněné na Portálu.
 • Náležitosti Obsahu. Objednatel smí vkládat pouze Obsah, který se týká jeho vlastní činnosti a k němuž mu svědčí vlastnické právo, popř. k němuž má všechna práva vyhrazena. Objednatel je dále povinen zdržet se vkládání Obsahu, který by byl v rozporu s Podmínkami, právními předpisy, popř. s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, anebo s účelem Portálu.
 • Vlastnické právo k Obsahu a právo na jeho odstranění. Vlastníkem Obsahu je Objednatel. Objednatel však bere na vědomí, že vlastníkem Portálu je Provozovatel. Provozovatel si proto vyhrazuje právo Obsah nebo jeho část dle svého uvážení odstranit, a to pokud by se netýkal činnosti Objednatele či účelu Portálu nebo by byl v rozporu s právními předpisy, popř. s dobrými mravy či veřejným pořádkem. Provozovatel není v takovém případě povinen Objednatele na odstranění Obsahu nebo jeho části upozorňovat či mu Obsah nebo jeho část vracet, což bere Objednatel na vědomí a s čímž bez výhrad souhlasí. Provozovatel na žádost Objednateli sdělí, z jakého důvodu byly Obsah nebo jeho část odstraněny. Provozovatel však není povinen Objednateli vracet žádné plnění, které od Objednatele obdržel za poskytnutí jakékoli Služby, což bere Objednatel na vědomí a s čímž bez výhrad souhlasí.
 • Licence k Obsahu. Vložením Obsahu uděluje Objednatel Provozovateli trvalou, celosvětovou, časově neomezenou, nevýhradní a přenosnou licenci k Obsahu bez licenčních poplatků. Objednatel bere na vědomí, že jeho Obsah může být poskytován partnerům Provozovatele, a to třeba za účelem další propagace např. v rámci Czech Hotel Awards.
 • Odpovědnost za ztrátu Obsahu. Provozovatel není odpovědný za žádnou případnou ztrátu Obsahu.
 • Odpovědnost Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za případnou nemajetkovou újmu nebo škodu, která by byla způsobena Obsahem nebo neoprávněným používáním Služeb ze strany Objednatele třetím osobám. Pokud by se však Provozovatel stal přesto za takovou nemajetkovou újmu nebo škodu odpovědným, pak je tato odpovědnost Provozovatele omezena jen do výše plnění, které obdržel v posledním roce od Objednatele; v ostatních případech se Objednatel zavazuje, že Provozovateli uhradí veškerou škodu, která by Provozovateli vznikla, případně že mu odčiní jakoukoli nemajetkovou újmu, a to v obou případech v plném rozsahu.
 • Výpadek Portálu. V případě výpadku Prezentace nebo celého Portálu za každý celý den a potažmo celé dny, po něž by Prezentace nebo celý Portál nebyly přístupné v celé síti internet, náleží Objednateli náhrada v podobě prodloužení doby ponechání Prezentace za každý celý den a potažmo celé dny, po něž nebyly Prezentace nebo celý Portál přístupné v celé síti internet. Tato náhrada se nevztahuje na dobu 3 měsíců od zřízení Prezentace. Náhrada taktéž nepřísluší za dobu kratší než jeden celý den, po kterou by Prezentace nebo celý Portál nebyly přístupné v celé síti internet.
 • Odkazy a inzerce. Objednatel bere na vědomí, že okolo jeho Prezentace mohou být umístěny odkazy na jiné Objednatele, popř. inzerce umístěná Provozovatelem. Provozovatel prohlašuje, že odkazy na jiné Objednatele ani inzerce nebude umístěna přímo do Prezentace.
 • Hodnocení a Recenze. Objednatel bere na vědomí, že jeho Prezentace může být hodnocena uživateli Portálu nebo Recenzenty prostřednictvím Hodnocení, popř. Recenzí. Objednatel dále bere na vědomí, že od Hodnocení se může odvíjet jeho umístění ve vyhledávači nebo v odkazech na Portálu. Objednatel bere na vědomí, že nemá právo na jakoukoli moderaci nebo správu Hodnocení nebo Recenzí. Objednatel tak zejména nemá právo žádat Provozovatele o odstranění jakéhokoli Hodnocení nebo Recenze. Objednatel však může na jakoukoli Recenzi reagovat, a to prostřednictvím vlastní Recenze.
 • Zprostředkování zboží a služeb Objednatele. Provozovateli nevznikají žádná práva ani povinnosti z případného zprostředkování zboží či služeb nebo jakékoli spolupráce mezi Objednatelem a třetími osobami prostřednictvím Portálu. Veškerá práva a povinnosti, vzniklá ze zprostředkování zboží či služeb nebo jakékoli spolupráce prostřednictvím Portálu mezi Objednatelem a třetími osobami vzniknou výhradně mezi Objednatelem a těmito třetími osobami.
 • Právo na odstranění Prezentace. Objednatel má kdykoli právo na odstranění své Prezentace. Prezentaci odstraní buď sám ve své administraci, popř. o to požádá Provozovatele na e-mailové adrese info@firemnivecirek.com. V případě, že Provozovatel přijal od Objednatele za ponechání Prezentace na Portálu jakékoli plnění, není Provozovatel povinen jej vracet.

 

Článek 3
Sponzorovaný profil
 • Objednání Sponzorovaného profilu. Objednatel může Sponzorovaný profil objednat u Provozovatele na e-mailové adrese info@firemnivecirek.com, popř. u některého z obchodních zástupců Provozovatele. Dobu trvání Sponzorovaného profilu lze dojednat v objednávce. Další informace ohledně doby trvání Sponzorovaného profilu stanoví Ceník.
 • Způsob platby. Pro spuštění Sponzorovaného profilu je třeba zaplatit Provozovateli předem částku podle Ceníku bankovním převodem. Provozovatel k tomuto účelu zašle Objednateli elektronicky výzvu k zaplacení spolu s fakturačními údaji. Platba musí obsahovat příslušný variabilní symbol a musí být připsána na bankovní účet Provozovatele.
 • Prodloužení trvání Sponzorovaného profilu. Pro prodloužení trvání Sponzorovaného profilu je třeba zaplatit Provozovateli předem částku podle Ceníku bankovním převodem. Provozovatel k tomuto účelu opět zašle Objednateli elektronicky výzvu k zaplacení spolu s fakturačními údaji. Platba musí obsahovat příslušný variabilní symbol a musí být připsána na bankovní účet Provozovatele.
 • Zrušení Sponzorovaného profilu. Objednatel má kdykoli právo na zrušení Sponzorovaného profilu. Požádá o to buď Provozovatele na e-mailové adrese info@firemnivecirek.com, popř. skrze obchodního zástupce Provozovatele. Sponzorovaný profil bude také automaticky zrušen v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu k odstranění Prezentace. Přijaté plnění za Sponzorovaný profil však Provozovatel není v žádném případě povinen Objednateli vracet.

 

ČÁST III.
PRÁVA A POVINNOSTI RECENZENTA

Článek 4
Práva a povinnosti Recenzenta
 • Přidání Recenze. Recenzent může přidat Recenzi k Prezentaci, pokud vyplní své jméno a e-mailovou adresu a pokud vyjádří souhlas s Podmínkami.
 • Ochrana osobních údajů. Vložením svých údajů na Portál Recenzent souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem po časově neomezenou dobu. Vlastní souhlas Recenzent vyjádří zaškrtnutím příslušného pole na Portálu. Recenzent je povinen poskytovat Provozovateli údaje správné a pravdivé. Zpracování je nezbytné za účelem vložení Recenze. Bez zpracování není možné Recenzi vložit. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu zpracovávány zejména jméno a příjmení, popř. jiné jméno a e-mailová adresa Recenzenta. Tento rozsah osobních údajů je Provozovatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Recenzentem. Provozovatel se zavazuje tyto osobní údaje shromažďovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění a obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR). Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím osobám, není-li uvedeno jinak, s výjimkou dozorových orgánů na poli ochrany osobních údajů, orgánů veřejné moci v případě podezření ze spáchání trestného činu, přestupku, popř. jiného správního deliktu nebo jiné povinné součinnosti. Provozovatel zaručuje technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Recenzent má právo na informace a vysvětlení o zpracování svých osobních údajů a na námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování svých osobních údajů. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Recenzent může Provozovatele vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se Recenzent domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud Provozovatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo Recenzent s vyjádřením Provozovatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů. Provozovatel může používat cookies, pixel tagy, web beacon, device ID mobilních zařízení, „flash cookies“ a podobné technologie pro sběr a uchovávání informací. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači uživatele Portálu, které umožňují Provozovateli takového uživatele rozpoznat a uchovávat např. jeho preference a nastavení. Cookies mohou přetrvávat a být uchovávány pouze v průběhu jednotlivých relací. Používáním Portálu Recenzent souhlasí s používáním cookies.
 • Pravidla pro vyhotovování Recenzí. Recenzent se při vyhotovování a vkládání Recenze zavazuje k dodržování právních předpisů a zásad dobrých mravů a veřejného pořádku.
 • Integrita Portálu. Recenzent nesmí vykonávat žádnou činnost, která by ovlivňovala nebo narušovala Portál. Recenzent nesmí přistupovat nebo se pokoušet o přístup k Portálu jiným způsobem než z rozhraní, které je poskytováno Provozovatelem. Recenzent nesmí odstranit nebo upravovat jakýkoliv materiál nebo informace zveřejněné na Portálu.
 • Odpovědnost za Recenzi. Recenze odráží výhradně názor Recenzenta na zboží či služby Objednatele. Recenze v žádném případě neodráží názor Provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za případný vznik nemajetkové újmy nebo škody, která by Recenzí případně vznikla.
 • Odstranění Recenze. Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení Recenzi odstranit, a to zejména pokud by se netýkala činnosti Objednatele či účelu Portálu nebo by byla v rozporu s Podmínkami, právními předpisy, popř. s dobrými mravy či veřejným pořádkem. Provozovatel není v takovém případě povinen Recenzenta na odstranění Recenze upozorňovat.

 

ČÁST IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 5
Závěrečná ustanovení
 • Jurisdikce. Práva a povinnosti týkající se Portálu se řídí právním řádem České republiky, čímž je rovněž pro případné spory založena pravomoc českých soudů. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud Provozovatele.
 • Účinnost. Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2018 a ke stejnému dni nahrazují Podmínky dosavadní.